درباره ما

وقتی پدر یا مادر میشی، همه فکر و ذکرت میشه بچه هات و با چالش ها و دغدغه هایی رو به رو میشی که نمی تونی بی توجه از کنارشون رد بشی. دغدغه هایی که مرتبط با حال و آینده اونها میشه.

حالا یک تیم هستیم که  راهکار رو به رو شدن با این چالش ها را در قالب کار گروهی و یادگیری مهارتهای زندگی و همچنین انتقال و عمل به آموخته هامون به بچه ها دیدیم.

داریم می آموزیم و درصدد نشر و آموزشش به دیگران هم هستیم؛ آموزشی با طعم لذت و تجربه های شاد و ناب، همراه با کودکانمان تا شاهد رشد و بالندگی فرزندان ایران زمین و سازندگی و اعتلای کشور عزیزمون باشیم.

سه کودک با مادرهایشان در قرار بازی هستند.